विभिन्न शिर्षकमा निकासा अनुदान विवरण

 1. ECED अनुदान निकास दोस्रो चौमासिक  पुरा विवरण
 2. ECED अनुदान निकासा पहिलो चौमासिक पुरा विवरण
 3. अपाङग छात्रवृति निकासा २०७३ पूरा विवरण
 4. द्धन्द पिडित तथा शहिद सन्तति छात्रवृति २०७३ पूरा विवरण
 5. निमावि खुल्ला निकासा २०७३ पूरा विवरण
 6. मावि खुल्ला अनुदान निकासा २०७३ पूरा विवरण
 7. मसलन्द निकासा ( प्रथम) पूरा विवरण
 8. विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च २०७३ पूरा विवरण
 9. स्रोत कक्षा सञ्चालन अनुदान पहिलो चौमासिक निकासा २०७३
 10. स्रोतकक्षा सञ्चालन अनुदान दोस्रो निकासा २०७३
 11. स्रोतकेन्द्र सञ्चालन खर्च २०७३  हर्नुहोस
 12. स्रोतकेन्द्रस्तरीय कार्यत्क्रम सञ्चालन खर्च २०७३
sidebar