View In English

पृष्ठभूमि (Background)
                HTML clipboard शैक्षिक प्रशासनको संगठनात्मक स्वरुपमा तल्लो निकायका रुपमा ७५ ओटै जिल्लामा एक-एक जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिपेक्षमा मन्त्रालयबा संचालित नीति योजना र कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई लिइन्छ । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागबाट स्वीकृत गरिएका बार्षिक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन, जिल्ला स्तरीय शैक्षिक विकास कार्यक्रमको योजना तर्जूमा गरी कार्यान्वयन गर्नु र जिल्ला स्थित विद्यालयहरुको नियमन, निरीक्षण तथा शैक्षिक सुनिश्चितताका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ ।

                    साथै जिल्लाको शैक्षिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी एवं सुचनाको पहुंच सबैं क्षेत्रमा पुर्‍याउन यो वेवसाइट निर्माण गरिएको छ। यसलाई अझ परिस्कृत एवं व्यवहारिक बनाउन यहांहरुको अमुल्य सझावको अपेक्षा गर्दै साइट अवलोकन गर्नु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।
HTML clipboardHTML clipboard


परिकल्पना

जीवनोपयोगी र गुणात्मक शिक्षाको माध्यमद्धारा शिक्षित, सु-सस्कृत र समुन्नत तथा गतिशील समाजको स्थापना एवम् विकास गर्न सहयोग पुर्याउन गुणस्तरीय शिक्षाको विकास तथा विस्तार गर्ने


HTML clipboard

लक्ष्य

शिक्षालाई विकासको सम्वाहक बनाउने दृष्टिकोणले सबैलाई आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउने तथा सो भन्दा अगाडिको विद्यालयस्तरीय शैक्षिक अवसर सहज बनाउने ।


उद्देश्य

 • आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा विकास सम्बन्धमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने

 • जिल्लाको समग्र शैक्षिक विकासकालागि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाको विकास र कार्यान्वयन गर्ने

 • जिल्ला स्थित शैक्षिक जनशक्तिको ब्यवस्थापन गर्ने

 • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबा६ तय हुने नीति तथा निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गर्ने

 

प्रमुख कार्यहरु

 • सरकारको शैक्षिक नीति तथा योजनाको आधारमा जिल्लामा विभिन्न शैक्षिक विकास कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने

 • विद्यालय र स्रोतकेन्द्रहरुको सुपरीवेक्षण गरी विद्यार्थी, शिक्षक, प्रअ र स्रोतब्यक्तिलाई पृष्ठ पोषण दिने

 • जिल्लाको शैक्षिक प्रगतिको अनुगमन तथा मूल्यान गर्ने

 • शिक्षकहरुको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा सम्बन्धी कार्य र अभिलेख राख्ने

 • विद्यालय शिक्षक लगाएत शैक्षिक तथ्याको बार्षिक र आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने

 • नयां विद्यालय स्थापना र विद्यमान विद्यालयको सुदृढीकरण गर्ने

 • अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने

 • जिल्ला स्तरीय एवम् एस. एल. सी. परीक्षा संचालन गर्ने

 • विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुंच एवम् गुणस्तर बृद्धिका लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने

 • शैक्षिक सूचना संकलन, विश्लेषण र प्रबोधीकरण गर्ने

 • सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिबृद्धिकालागि कार्यक्रम संचालन गर्ने

 • शैक्षिक कार्यक्रम संचालनार्थ सरकारी निकाय, गैसस र अन्य संघ संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने

 • केन्द्रीय एवम् क्षेत्रीय निकायहरुबाट तोकिएका कार्य सम्पादन गर्ने

  

 
जिल्लाको परिचय
 HTML clipboard

१) जिल्लाको परिचय

निर्वाचन क्षेत्र         : ४

इलाका         : १३

नगरपालिका     : १

गा.वि.स                 :  ४३

संविधानसभा सदस्यः ७ (समानुपातिक सहित)

२) जनसंख्याको स्थिति

विवरण

वि.सं. २०५८

वि.सं. २०६७

महिला पूरुष जम्मा महिला पूरुष जम्मा
जम्मा १९३३९३ १९६३५८ ३८९७५१ २३३७२१ २३७३०३ ४७१०२४
३-४ वर्ष १०६२८ १०६५९ १२३२३ १२७८३ १२८६४ २५६४७
५-९ वर्ष २८१४३ २८५३६ ५६६७८ ३३९५४ २४४२० ६८३७४
१०-१२ वर्ष १६८०७ १७५१९ ३४३२६ २०२४८ २१५९९ ४१८४७
१३-१४ वर्ष १०२४१ १०३६४ २०६०५ १२३०५ १२४६७ २४७७२
१५-१८ वर्ष १८१५२ १७९०८ ३६०६० २१७१८ २१३४९ ४३१५७
 • जनसङ्ख्या वृद्धिदरः २.१३
 • घरधुरी सङ्ख्याः ७१११२
 • सबै भन्दा बढि जनसङ्ख्या भएको गा.वि.स. छतिवन  (२१५२३)
 • सबै भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको गा.वि.स. कोगटे (१४२९)

३) धर्मको स्थिति (प्रतिशतमा)
हिन्दू ४९.३६ बौद्ध ४७.६३ क्रिश्चियन २.०७ इस्लाम ०.३२ अन्य ०.५९

४) साक्षरताको स्थिति (राष्ट्रिय साक्षरता अभियान र्सर्वेक्षण अनुसार) वि.स. २०६५
जम्मा: ६३.५ महिला: ५३.७ पूरुष: ७२.४

  

 
© Dr.Green, dr.green, dr.green , dr.green
Phone: 55555555555, Fax: dr.green, Email: info@deomakawanpur.gov.np
Send Us Your Inquiries or Feedback | Check Your Mail