कार्यक्रम माग गर्ने सम्वन्धमा ।

  Read More

अस्थायी शिक्षकहरुकाे परीक्षा मिति सम्बन्धमा

  Read More

शिक्षक सेवा अायाेग बाट भदै ३ गते लिइने सबै तहकाे अस्थायी कार्यरत शिक्षकहरुकाे परीक्षा केन्द्र कायम सम्बन्धि सूचना ।

  Read More

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७३

  Read More

सुचना

  Read More