स्रोतकेन्द्र तथा स्रोतव्यक्ति विवरण

 

मकवानपुर जिल्लामा कार्यरत १८ वटा श्रोतकेन्द्रहरुका श्रोतव्यक्ति विवरण प्रकाशन गरिएको छ।

Read More

शिक्षक सम्बन्धि विवरण

 

मकवानपुर जिल्लामा कार्यरत प्रथम श्रेयीका श्रद्धेय शिक्षक तथा अन्य सम्पुर्ण शिक्षक विवरण संलग्न गरी प्रकाशन गरिएको छ।

Read More